dwie linie

Regulamin strony internetowej

§1

1. Sklep internetowy (dalej: Strona) dostępny pod adresem https://richtermotors.com prowadzony jest przez RICHTER MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Taciszowie (44-171), ul. Gliwicka 41, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000971426, NIP: 9691651459, REGON: 522022569, zwaną dalej Administratorem.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców (dalej zbiorczo zwani: Klient), korzystających ze Strony i określa zasady korzystania ze Strony oraz zasady i tryb zawierania Umów z Klientem na odległość za pośrednictwem Strony.

§2

1.Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony https://richtermotors.com Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.

3. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.

4. Administrator może odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad przedmiotowego Regulaminu.

§3

1.Wszystkie ceny towarów określone na Stronie są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceny przedstawione na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy.

§4

1. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności poprzez wskazanie numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Administratora.

2. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa zostaje bowiem zawarta dopiero po weryfikacji złożonego zamówienia, zwłaszcza w odniesieniu do dostępności zamówionego towaru oraz rzetelnego i prawidłowego wypełnienia formularzu zamówienia. Jeżeli formularz został wypełniony nieprawidłowo lub nierzetelnie, zamówienie takie nie zostanie zrealizowane przez Administratora.

3. Kupujący może składać zamówienia na Stronie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (w latach przestępnych – 366 dni), z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w szczególności tych dotyczących potencjalnych przerw technicznych.

4. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania zamówień jedynie w dni, które są u niego dniami pracującymi.

6. Umowę pomiędzy Kupującym a Administratorem uważa się za zawartą wraz z otrzymaniem przez Kupującego wiadomości e-mail, w której potwierdzono zamówienie. Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie to umowa jest uważana za niezawartą.

7. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Po zalogowaniu na konto założone na Stronie, Kupujący ma możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie. Przyjęcie zamówienia nie jest tożsame z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§5

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówione produkty, w tym za koszty dostawy.

2.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

3. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności: przelew.

§6

1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

2. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Administratorowi przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym na własny koszt. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. To co strony sobie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty przesłania oświadczenia

5. Potwierdzenie zamówienia dostarczane jest Kupującemu w formie treści cyfrowych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu. Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§7

Regulacje dotyczące danych osobowych i danych technicznych zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod www.richtermotors.com/polityka-prywatnosci

§8

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Strony, które będą spowodowane serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Strony.

§9

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także rozporządzenia RODO.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Administratorem, a Kupującym będącym konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Administratorem, a Kupującym, który nie ma statusu konsumenta, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

6. Adres Administratora: Taciszów (44-171), ul. Gliwicka 41

7. Adres e-mail Administratora: office@jrichtermotors.com

8. Numer telefonu Administratora: +48 787 059 778

9. Numer fax Administratora –

10. Numer rachunku bankowego Administratora –

11. Klient może porozumiewać się Administratorem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

12. Klient może porozumieć się telefonicznie z Administratorem w godzinach 8 – 16

§10

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).