dwie linie

Ogólne warunki umów w przedmiocie sprowadzania i sprzedaży pojazdów.

§1 Postanowienia wstępne

1. Niniejsze ogólne warunki umów [zwane dalej: OWU] regulują treść wszystkich umów w przedmiocie sprowadzenia i sprzedaży pojazdów zawieranych przez spółkę RICHTER MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Taciszowie (44-171), ul. Gliwicka 41, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000971426, NIP: 9691651459, REGON: 52202256900000, kapitał zakładowy 20000 zł wpłacony w całości [zwanej dalej: Richter Motors] i stanowią integralną część Umów indywidualnych zawieranych z udziałem Richter Motors.

2. W przypadku, gdy jakikolwiek Zamawiający stosować będzie własne wzorce umowne, w szczególności ogólne warunki umów, wzory umowy, regulaminy, wzorce te nie znajdują zastosowania w umowach zawieranych z Richter Motors.

3. Richter Motors oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług sprowadzania i sprzedaży pojazdów i że zajmuje się, w granicach przedmiotu swojego przedsiębiorstwa, działalnością polegającą na świadczeniu usług, których dotyczy Umowa.

§2 Słownik pojęć

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach mowa jest o:

a) Umowie – oznacza to Umowę, której sprowadzanie i sprzedaż pojazdów spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od nadanej jej nazwy, zawartą pomiędzy Richter Motors a Kupującym;

b) Zamawiającym – oznacza to każdorazowo kontrahenta Richter Motors, który zleca jej sprowadzenie i sprzedaży pojazdów spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) Stronie – oznacza Richter Motors lub Zamawiającego, wspólnie zwanych Stronami;

d) Usługach dodatkowych – oznacza to projekty wymagające szczególnego zaangażowania koncepcyjnego i organizacyjnego wykraczające poza zakres usług wynikających z umowy, w tym w szczególności;

e) Siedzibie – oznacza to siedzibę danego podmiotu gospodarczego oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną;

f) Sile wyższej – oznacza to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, którego skutkom nie da się zapobiec, a w szczególności klęski żywiołowe, wojna, strajk o charakterze ponadlokalnym, pandemia – katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym;

g) Pracowniku – rozumie się przez to również współpracownika zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie lub umowie B2B;

h) Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, o której mowa w art. 22(1) k.c.

i) Przedsiębiorcy-konsumencie – rozumie się osobę fizyczną zawierającą Umowę, którą to umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego zwłaszcza z przedmiotu wykonywanej przez taką osobę działalności gospodarczej, na podstawie stosownych wpisów o działalności gospodarczej takiej osoby w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

j) Pojeździe – rozumie się przez to także pojazd w liczbie mnogiej.

§3 Zawarcie umowy

1. Nawiązanie współpracy pomiędzy Richter Motors a Zamawiającym następuje na podstawie pisemnej Umowy (z zastrzeżeniem ust. 2), określającej w szczególności jej przedmiot, wysokość przysługującego Richter Motors wynagrodzenia oraz okres jej trwania.

2. Umowa pomiędzy stronami może zostać zawarta także w formie elektronicznej, poprzez podpisanie przez Stronę Umowy i odesłanie jej podpisanego skanu egzemplarza Umowy do drugiej Strony na uzgodniony przez strony adres poczty elektronicznej lub też podpisanie umowy poprzez podpis zaufany (ePUAP) lub kwalifikowany podpis elektroniczny lub inną formę np. poprzez autoryzowanych pośredników dostarczających usługę podpisu elektronicznego bądź też akceptacji umowy poprzez usługę jednego kliknięcia.

§4 Podstawowe zasady współpracy

1. Richter Motors zobowiązuje się do terminowego świadczenia usług w zakresie określonym w Umowie, przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju, w zgodzie z przepisami prawa i w oparciu o stan posiadanej wiedzy, doświadczenia i z poszanowaniem zasad etyki zawodowej.

2. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków określonych w Umowie oraz w OWU.

3. Kupujący zobowiązuje się do dostarczenia Richter Motors wszelkiej dokumentacji niezbędnej do zrealizowania przedmiotu Umowy.

§4a Szczegółowe zasady współpracy

Cześć A – licytacja i nabycie pojazdu

1.Jeżeli do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy niezbędne będzie nabycie pojazdu w drodze

licytacji, Strony ustalają poniższy sposób postępowania.

A. Wykonawca przystąpi do wyszukiwania pojazdu na aukcjach samochodowych niezwłocznie po podpisaniu Umowy, lecz nie wcześniej niż po wpłacie przez Zamawiającego zaliczki, o której mowa w §2 ust. 3 Umowy.

B. Jeżeli pojazd wyszukany na aukcjach spełnia wszystkie kryteria określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego.

RICHTER OWU .docx

C. W przypadku, gdy pojazd marce i modelu wskazanym w załączniku nr 1 do Umowy nie spełnia wszystkich kryteriów określonych przez Zamawiającego w tym załączniku, Wykonawca jest również uprawniony do przedstawienia ofert dotyczących pojazdu najbardziej zbliżonego do tego, który został określony w załączniku nr 1 do Umowy.

D. W sytuacji przedstawienia oferty dotyczącej pojazdu niespełniającego wszystkich kryteriów określonych w załączniku 1, zgodnie z ust. 4 (powyżej), Zamawiający zostanie poinformowany o rozbieżnościach w stosunku do parametrów określonych w tym załączniku. W szczególności Zamawiający otrzyma fotografie i specyfikację pojazdu oferowanego, który miałby być licytowany

i nabyty, a który nie spełnia parametrów określonych w załączniku nr 1 do Umowy (specyfikacja pojazdu).

E. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 (powyżej), Wykonawca może przystąpić do licytacji
i nabycia pojazdu dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, która może zostać wyrażona za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora lub za pośrednictwem portalu w terminie określonym przez Wykonawcę, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

F. Wykonawca informuje, iż w przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego w postaci braku zapłaty kwoty określonej w §2 ust. 2 Umowy, Zamawiający może zostać obciążony jako strona kupująca i licytant – zgodnie z warunkami aukcji obowiązującymi w kraju aukcji i wedle tamtejszego prawa lub wynikającego z tych warunków aukcji – dodatkowymi kosztami jak odsetki, opłaty, kary, co Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się koszty te zwrócić Wykonawcy.

G. Po zapłacie kwoty określonej w §2 ust. 2 Umowy, Wykonawca podejmie czynności zmierzające do sprowadzenia zakupionego pojazdu.

Część B – Odbiór pojazdu

1.Przeniesienie własności pojazdu z Wykonawcę na Zamawiającego nastąpi w momencie odbioru pojazdu pod warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wszystkich należności wynikających z Umowy.

2.Wykonawca jest zobowiązany sprowadzić pojazd do wskazanego kraju przez Zamawiającego.

3. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (a także gdy Zamawiający jest przedsiębiorcą-konsumentem), opóźnienie dostarczenia pojazdu do wskazanego kraju na skutek okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, nie stanowi o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za te okoliczności względem Zamawiającego zostaje w takim przypadku wyłączona.

4.Zamawiający jest zobowiązany odebrać pojazd w Siedzibie Wykonawcy lub w innym ustalonym w załączniku nr 1 miejscu w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwości odbioru pojazdu.

5. W przypadku nieodebrania pojazdu przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 4, Wykonawca jest uprawniony do naliczania opłaty za postój pojazdu w jego Siedzibie (lub w miejscu przez niego wynajmowanym) w wysokości 50 euro brutto za każdy dzień postoju ponad termin wskazany w ust. 4 (powyżej). Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności względem Zamawiającego nie będącego konsumentem oraz względem przedsiębiorcy-konsumenta za uszkodzenie, zniszczenie i utratę pojazdu, w okresie jego postoju w jego Siedzibie (lub w miejscu przez niego wynajmowanym) ponad termin określony w ust. 4 (powyżej), na skutek okoliczności wynikających z innych przyczyn niż wina umyślna i rażące niedbalstwo Wykonawcy.

RICHTER OWU .docx

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pojazdem dokumenty pojazdu, dokumenty importowe, przetłumaczone oraz książkę serwisową (o ile istnieje).

7. Wykonawca nie ponosi wobec Zamawiającego, nie będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i względem przedsiębiorcy-konsumenta jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub za wady fizyczne lub wady prawne pojazdu, a tym samym względem takich Zamawiających Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

8. W przypadku Zamawiających będących konsumentami, z uwagi na fakt, iż pojazd jest pojazdem używanym, odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona zostaje do okresu jednego roku licząc od dnia wydania pojazdu, zgodnie z art. 568 §1 zd. 1 Kodeksu cywilnego.

9.Wykonawca nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji ani nie składa żadnych zapewnień co do stanu pojazdu.

10. Wykonawca w przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub jest przedsiębiorcą-konsumentem, nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na skutek okoliczności wynikających z innych przyczyn niż wina umyślna i rażące niedbalstwo Wykonawcy.

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności w opisie pojazdu zamieszczonym przez właściciela pojazdu, oferenta lub wystawcę pojazdu na aukcji a faktycznym stanem pojazdu. Ograniczenia odpowiedzialności wskazane w niniejszym ustępie nie dotyczą umów, w przypadku, gdy Zamawiający jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

12. W przypadku umowy zawartej z osobą nie będącą konsumentem lub przedsiębiorcą-konsumentem odpowiedzialność Wykonawcy za wyrządzoną szkodę Zleceniodawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia określonego w §2 ust. 2.

§5 Wymiana informacji i dostęp do programu “Newsletter RM”

1. Zamawiający ma możliwość sprawdzania aktualnych propozycji aukcji samochodowych i ofert samochodów na rynku światowym na pośrednictwem oprogramowania “newsletter RM”, do którego dostęp jest ogólnodostepny pod adresen: https://newsletter.richtermotors.com/ . Zamawiający przy kliknięciu w przycisk “prośba o wycenę” musi podać swoje imię, adres email, numer telefonu oraz treść zapytania.

2. Uzgodnienia poczynione za pośrednictwem “newslettera RM” są wiążące między stronami.

3. Zamawiający będzie dostawał cyklicznie bezpośredni link do jego listy propozycji, który będzie dedykowany tylko dla niego.

4. W pozostałym zakresie co do “Newsletter RM” zastosowanie znajdą zapisu Polityki prywatności dostępnej pod adresem www.richtermotors.com , a w szczególności jej §8.

§6 Umowne prawo odstąpienia

1.Wykonawcy, poza wypadkami określonymi w przepisach obowiązującego prawa, przysługuje prawo do

odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
a. w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie pełnej kwoty zaliczki, zgodnie z § 2 ust. 3

Umowy;
b. nieodnalezienia pojazdu/ów na rynku zagranicznym, który spełniałby parametry określone w

załączniku nr 1 w terminie 90 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

c. braku akceptacji przez Zamawiającego propozycji nabycia pojazdu/ów, który/e nie spełnia/ją wszystkich parametrów określonych w załączniku nr 1 w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy, zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszej Umowy;

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 45 dni:

d. w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt a) od dnia powstania opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek należności lub jej części;

e. w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt b) od dnia upływu terminu do odnalezienia pojazdu/ów spełniającego/ych parametry określone w załączniku nr 1;

f. w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt c) od dnia upływu terminu w tym ust. określonego.

3. Strony zgodnie ustalają, że poza przypadkami określonymi w przepisach obowiązującego prawa, w przypadku nieznalezienia przez Wykonawcę samochodu w ustalonym czasie obowiązywania Umowy Zamawiający może od Umowy odstąpić, przy czym zobowiązany jest wtedy do pokrycia Wykonawcy faktycznie poniesionych kosztów znalezienia oferty sprzedaży pojazdu o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr do Umowy (specyfikacja pojazdu).

§7 Podwykonawstwo i usługi podmiotów trzecich

Richter Motors jest uprawniona do powierzenia wykonania poszczególnych obowiązków wynikających z Umowy innej osobie lub innemu podmiotowi, udzielając mu w tym zakresie zlecenia i pełnomocnictwa bez konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego, jak również może też przy wykonywaniu Umowy współdziałać ze współpracownikami oraz ekspertami, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy.

§8 Wynagrodzenie i inne płatności

1. Zamawiający zobowiązany jest do terminowej i pełnej płatności wynagrodzenia należnego Richter Motors z tytułu wykonywania Umowy, a także wszelkich innych płatności wynikających z Umowy, jeżeli obciążają one Zamawiającego.

2. Szczegóły dotyczące wynagrodzenia i innych płatności wynikających z Umowy zostały uregulowane w sposób szczegółowy w Umowie.

3. Wszelkie płatności wynikające z Umowy (a należne Richter Motors) dokonywane będą przelewem, na wskazany w Umowie rachunek bankowy Richter Motors określony w Umowie i w terminach wskazanych w Umowie. Wszelkie kwoty płatności wynikające z Umowy zawierają już w sobie podatek VAT w odpowiedniej wysokości, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują obowiązek jego naliczenia. Wszelkie płatności wynikające z Umowy (a należne podmiotom innym niż Richter Motors) dokonywane będą przelewem, na wskazany w Umowie rachunek bankowy podmiotów innych niż Richter Motors określony w Umowie i w terminach wskazanych w Umowie.

4. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do innych rodzajów wynagrodzenia należnego Richter Motors, jeżeli Umowa przewiduje takie dodatkowe wynagrodzenie.

§9 Siła wyższa i odpowiedzialność

1. Richter Motors ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w granicach określonych przez przepisy prawa, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

2. Richter Motors nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac objętych umową spowodowane siłą wyższą.

3. Względem Zamawiającego niebędącego Konsumentem.

§10 Poufność i ochrona danych osobowych

RICHTER OWU .docx

1. Administratorem wszelkich danych osobowych podanych Wykonawcy przez Zamawiającego jest Wykonawca.

2. Wykonawca przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych Zamawiającego: imię (imiona), nazwisko, nr PESEL, nr NIP, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, data urodzenia, obywatelstwo, wizerunek, numer konta bankowego, numer dowodu osobistego.

3. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), dalej „RODO”, oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000, ze zm.).

4. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe Zamawiającego w następujących celach:

– zawarcia oraz realizacji Umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

-wypełniania przez Wykonawcę wszelkich obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym obowiązków płatnika zaliczki na podatek, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obowiązków przechowywania dokumentacji ustanowionej przepisami powszechnie obowiązującymi – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

– dochodzenia ewentualnych roszczeń – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego udostępnionych przez Wykonawcę wyłącznie w zakresie wykonywania celów przetwarzania wskazanych z ust. 3 powyżej mogą być: Wykonawca, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracownicy i współpracownicy Wykonawcy, podmioty świadczące usługi hostingowe i teleinformatyczne i marketingowe, doradcy i podwykonawcy Wykonawcy.

6. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy i do czasu wycofania przez Zamawiającego zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Zamawiającego jest zgoda. Po rozwiązaniu Umowy dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie do okresu przedawnienia roszczeń, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają dalszego przetwarzania lub albo zezwalają na to.

7. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie możliwość wglądu w przetwarzane przez Wykonawcę dane osobowe Zamawiającego, jak również prawo do żądania ich poprawienia i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach wskazanych w RODO.

8. Zamawiającemu przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego i uprawnienie do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Zamawiającego jest zgoda, Zamawiającemu przysługuje również prawo do jej wycofania w każdym czasie.

9. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków prawnych i umownych.

10. W przypadku uznania, że Wykonawca przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

11. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w Siedzibie Wykonawcy lub za pomocą skrzynki mailowej office@richtermotors.com.

§11 Obowiązek zachowania tajemnicy i skutki jego naruszenia

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które nie są znane publicznie i

które zostały uzyskane od drugiej strony w związku z zawarciem lub realizacją Umowy.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie ma zastosowania, jeżeli konieczność udzielenia informacji poufnych wynika z żądania uprawnionych organów państwowych, w tym sądów, a w szczególności w razie dochodzenia roszczeń przez którąkolwiek ze stron od drugiej Strony, wynikających z Umowy, roszczeń na drodze postępowania sądowego.

3. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przekazywanie informacji poufnych przez którąkolwiek ze Stron swoim pracownikom lub podwykonawcom, jeżeli konieczność przekazania tych informacji jest uzasadniona realizacją Umowy, a strona przekazująca informacje poufne zapewni, że pracownicy lub podwykonawcy, którzy takie informacje otrzymają, również będą przestrzegać, w odniesieniu do tych informacji, obowiązku zachowania tajemnicy.

4. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje w czasie trwania Umowy, jak również w okresie jednego roku od ustania Umowy.

§12 Postanowienia końcowe

1. Zmiana Umowy oraz jej załączników może być dokonana jedynie w formie pisemnej pod rygorem

nieważności lub w formie, o której mowa w §3 ust. 2.

2. W przypadku zmiany OWU Richter Motors jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Kupującego drogą elektroniczną lub listem poleconym o zaistniałej zmianie oraz aktualnej treści OWU. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od otrzymania aktualnej treści OWU. W przypadku wyrażenia zgody na zmianę lub niezajęcia przez Kupującego stanowiska we wskazanym terminie, Umowę uważa się za zmienioną w zakresie wynikającym ze zmiany OWU.

3. Poszczególne tytuły, zarówno w Umowie jak i w OWU zastosowano jedynie dla przejrzystości i nie mają one wpływu na interpretację Umowy.

4. OWU wiążą Strony przez cały okres trwania Umowy.

5. Na potrzeby Zamawiającego nie posługującego się językiem polskim OWU zostało sporządzone także w języku angielskim (us english). W przypadku Kupującego, który nie posługuje się językiem polskim, Umowa zostanie sporządzona w języku angielskim (us english). W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja polska.

6. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. W przypadku konsumenta mającego miejsce zamieszkania poza terenem Polski, a na obszarze Unii Europejskiej to Richter Motors informuje, że stosownie do treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) jeśli przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie na gruncie niniejszej umowy.

7. Wszystkie spory narosłe i wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane przez Strony wspólnie w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia poprzez skierowanie do drugiej Strony pisma z propozycją rozwiązania zaistniałego sporu.

8. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy, chyba że Zamawiający jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W sytuacji, gdy Zamawiający posiada status konsumenta, wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą przed sądem ustalonym w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku konsumenta mającego miejsce zamieszkania poza terenem Polski, a na obszarze Unii Europejskiej, zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona – Bruksela Bis 1).

9. OWU wchodzi w życie z dniem 13.09.2022